luni, 21 noiembrie 2016

Legea morala a Noului Testament - cele 9 fericiri, clasa a 10 a


-       9 trepte in viata duhovniceasca

1.    Fericiti cei sãraci cu duhul cã a lor este Împãrãtia Cerurilor.
-       Cei saraci cu duhul mandriei, care nu sunt plini de sine, mandri;
-       Nu e vorba despre cei care sunt prosti sau nebuni ci despre oamenii smeriti.
-       Virtutea smereniei.

2.    Fericiti sunt cei ce plâng cã aceia se vor mângâia.
-       Sunt fericiti cei ce isi plang pacatele savarsite. Pentru a ti le vedea ai nevoie neaparat de smerenie.
-       Virtutea pocaintei
-       Mangaierea – lucrarea harului Sfantului Duh in inima omului

3.    Fericiti sunt cei blânzi cã aceia vor mosteni pãmântul.
-       Dupa ce am dobandit virtutile smereniei si pocaintei, se naste in suflet virtutea blandetii;
-       Blandetea ne pune in relatii bune cu semenii;
-       “Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii” (Matei 10, 16)

4.    Fericiti sunt cei ce flãmânzesc si însetoseazã de dreptate, cã aceia se vor sãtura.
-       In Vechiul Testament prin dreptate se intelegea virtute. Prin urmare omul drept era un om virtuos. Sensul firesc nu este de corectitudine, ci de virtute.
-       Omul smerit, bland, care s-a pocait de pacatele sale, va cauta permanent sa traiasca dupa legile divine si sa puna in practica virtutile.
-       Saturarea = bucuria launtrica pe care o simti cand savarsestui binele.

5.    Fericiti sunt cei milostivi, cã aceia se vor milui.
-       Un om virtuos este plin de iubire față de semenii săi. De aceea, îi va milui/ajuta oricând ar avea nevoie.
-       “Fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este” (Luca 6, 36).
-       Cel ce miluiește pe alții, va fi miluit de Dumnezeu.

6.    Fericiti sunt cei curati cu inima, cã aceia vor vedea pe Dumnezeu.
-       Deja credinciosul a ajuns la măsura sfințeniei. Acesta își iubește aproapele, îl iubește pe Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu îi dă niște trăiri duhovnicești aparte prin care omul se întâlnește în inima sa cu divinitatea. Unii sfinți ajung chiar sa aibe vedenii dumnezeiești.
-       “Dacă cineva zice: Îl iubesc pe Dumnezeu!, dar pe fratele său îl urăște, mincinos este.” (1 Ioan 4, 20).

7.    Fericiti sunt fãcãtorii de pace, cã aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema
-       Omul care a dobândit harul Duhului Sfânt, dobândește pacea inimii.
-       Sf. Serafim de Sarov: “Dobândește pacea și mii de oameni din jurul tău se vor mântui”.
-       “Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu”(Ioan 14,27).
-       Pacea lui Hristos este mult diferită de pacea lumească. E o stare lăuntrică, profundă, greu de exprimat în cuvinte omenești.

8.    Fericiti sunt cei prigoniti pentru dreptate, cã a acelora este împãrãția cerurilor
-       Dreptate în înțeles de virtute;
-       Faptele bune și corectitudinea deranjează și demonii dar și persoanele imorale și corupte. Acestea vor porni luptă împotriva creștinilor practicanți.
-       “Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi” (Ioan 15,20).

9.    Fericiti veti fi când vã vor batjocori pe voi si vã vor prigoni si vor zice tot cuvântul rãu împotriva voastrã, mintind din pricina Mea. Bucurati-va si va veseliti ca plata voastra multa este in ceruri.
-       Daca inainte a fost vorba de prigonirea pentru faptele bune săvârșite, acum este vorba de prigonirea pentru credința în Hristos, mărturisirea credinței.
-       “Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, de acesta şi Fiul Omului se va ruşina, când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri” (Luca 9,26).
-       Rostul răbdării tuturor umilințelor și prigonirilor este dobândirea mântuirii
-       “Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până în sfârşit, acela se va mântui” (Matei 10,22).

Materialul de mai sus il puteti descarca de aici:

PDF     cele-9-fericiri

Extras din Manualul de la Corint:
CORINT 10 Legea Morala a NT

sâmbătă, 19 noiembrie 2016

Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali conform ROFUIP 2016


CAPITOLUL II
Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Art. 173. — (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

(4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ.

(5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatoruluipuericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură.

(6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.

(7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

(8) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate.

Art. 174. — Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor și a personalului unității de învățământ.

Art. 175. — (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament și a regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 173 alin. (6), art. 174 și art. 175 atrage răspunderea persoanelor vinovate conform dreptului comun.

CAPITOLUL III
Adunarea generală a părinților

Art. 176. — (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții, tutorii sau susținătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formațiune de studiu.

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște referitor la activitățile de susținere a cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ, în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.

(3) În adunarea generală a părinților se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi și nu situația concretă a unui copil/elev.
Situația unui copil/elev se discută individual, numai în prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al copilului/elevului respectiv.

Art. 177. — (1) Adunarea generală a părinților se convoacă de către educatorul-puericultor/educatorul/învățătorul/institutorul/ profesorul pentru învățământul preșcolar/primar/profesorul diriginte, de către președintele comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.

(2) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. În caz contrar se convoacă o nouă adunare generală a părinților, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri, indiferent de numărul celor prezenți, cu votul a jumătate plus unu din aceștia.

CAPITOLUL IV
Comitetul de părinți

Art. 178. — (1) În unitățile de învățământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de părinți.

(2) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinților, convocată de educatorulpuericultor/educatoarea/învățătorul/ institutorul/profesorul pentru învățământul preșcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează ședința.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

(4) Consiliul de conducere al comitetul de părinți pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le comunică educatorului-puericultor/profesorului pentru învățământul antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorului diriginte.

(5) Consiliul de conducere al comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială.

Art. 179. — Consiliul de conducere al Comitetului de părinți pe grupă/clasă are următoarele atribuții:

a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinților elevilor clasei. Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor părinților, tutorilor sau susținătorilor legali prezenți;
b) susține organizarea și desfășurarea de proiecte, programe și activități educative extrașcolare la nivelul grupei/clasei și a unității de învățământ;
c) susține organizarea și desfășurarea de programe de prevenire și combaterea violenței, asigurarea siguranței și securității, combaterea discriminării și reducerea absenteismului în mediul școlar;
d) susține activitățile dedicate întreținerii, dezvoltării și modernizării bazei materiale a grupei/clasei și unității de învățământ, prin strângerea de cotizații voluntare de la membrii asociației de părinți și atragerea de fonduri bănești și donații de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociația de părinți cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;
e) sprijină conducerea unității de învățământ și educatorulpuericultor/educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământ antepreșcolar/preșcolar/primar/profesorul diriginte și se implică activ în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a grupei/clasei și a unității de învățământ;
f) susține organizarea și desfășurarea de activități de consiliere și orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securității copiilor/elevilor în cadrul activităților educative, extrașcolare și extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinților, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă acestea există.

Art. 180. — Președintele comitetului de părinți pe grupă/clasă reprezintă interesele părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în relațiile cu organizația de părinți și prin aceasta în relație cu conducerea unității de învățământ și alte foruri, organisme și organizații.

Art. 181. — (1) Comitetul de părinți poate decide să susțină, inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este obligatorie.

(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinți, tutori sau susținători legali.

(3) Este interzisă implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea fondurilor.

CAPITOLUL V
Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți

Art. 182. — (1) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Consiliul reprezentativ al părinților.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a părinților din unitatea de învățământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri și cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizații, donații și a primi finanțări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activitățile unității de învățământ prin acțiuni cu caracter logistic — voluntariat.

(4) La nivelul fiecărei unități de învățământ se poate constitui Asociația de părinți în conformitate cu legislația în vigoare, privind asociațiile și fundațiile.

Art. 183. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(2) Consiliul reprezentativ al părinților se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar. Convocarea ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților se face de către președintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți.

(3) Consiliul reprezentativ al părinților desemnează reprezentanții părinților, tutorilor sau susținătorilor legali în organismele de conducere și comisiile unității de învățământ.

(4) Consiliul reprezentativ al părinților decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.

(5) Președintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinților în relația cu alte persoane fizice și juridice.

(6) Președintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinților.

Art. 184. — Consiliul reprezentativ al părinților are următoarele atribuții:

a) propune unităților de învățământ discipline și domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia școlii, inclusiv din oferta națională;
b) sprijină parteneriatele educaționale între unitățile de învățământ și instituțiile/organizațiile cu rol educativ din comunitatea locală;
c) susține unitățile de învățământ în derularea programelor de prevenire și de combatere a absenteismului și a violenței în mediul școlar;
d) promovează imaginea unității de învățământ în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea și cunoașterea tradițiilor culturale specifice minorităților în plan local, de dezvoltarea multiculturalității și a dialogului cultural;
f) susține unitatea de învățământ în organizarea și desfășurarea tuturor activităților;
g) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și în desfășurarea consultațiilor cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, pe teme educaționale;
h) colaborează cu instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației elevilor care au nevoie de ocrotire;
i) susține unitatea de învățământ în activitatea de consiliere și orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenților;
j) propune măsuri pentru școlarizarea elevilor din învățământul obligatoriu și încadrarea în muncă a absolvenților;
k) se implică direct în derularea activităților din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învățământ, la solicitarea cadrelor didactice;
l) sprijină conducerea unității de învățământ în asigurarea sănătății și securității elevilor;
m) are inițiative și se implică în îmbunătățirea calității vieții, în buna desfășurare a activității în internate și în cantine;
n) susține conducerea unității de învățământ în organizarea și desfășurarea programului „Școala după școală”.

Art. 185. — (1) Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ poate face demersuri privind atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către școală constând în contribuții, donații, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate, care vor fi utilizate pentru:
a) modernizarea și întreținerea patrimoniului unității de învățământ, a bazei materiale și sportive;
b) acordarea de premii și de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activități extrașcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație materială precară;
e) alte activități care privesc bunul mers al unității de învățământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinților pe care îi reprezintă.
(2) Organizația de părinți colaborează cu structurile asociative ale părinților la nivel local, județean, regional și național.

CAPITOLUL VI
Contractul educațional

Art. 186. — (1) Unitățile de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul fiecărei unități de învățământ prin decizia consiliului de administrație, după consultarea Consiliului de părinți al unității de învățământ.

Art. 187. — (1) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul unității de învățământ.

(2) Eventualele modificări ale unor prevederi din contractul educațional se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se atașează contractului educațional.

Art. 188. — (1) Contractul educațional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părților semnatare — respectiv unitatea de învățământ, beneficiarul primar al educației, părintele, tutorele sau susținătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educațional, drepturile părților, obligațiile părților, durata valabilității contractului, alte clauze.

(2) Contractul educațional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținător legal, altul pentru unitatea de învățământ și își produce efectele de la data semnării.

(3) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional.

(4) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document.


(5) Candidații admiși în unitățile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională încheie cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității contracte educaționale prin care sunt stabilite obligațiile părților contractante, conform instrucțiunilor specifice.

Intregul regulament al invatamantului il puteti gasi aici in format pdf:

Ora de religie conform ROFUIP 2016


Art. 125. — (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să își exercite dreptul de a participa la ora de Religie își exprimă opțiunea în scris, într-o cerere adresată unității de învățământ, în care precizează și numele cultului solicitat.

(2) Schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor.

(3) În situația în care părinții/tutorii sau susținătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major decid, în cursul anului școlar, schimbarea opțiunii de a frecventa ora de Religie, situația școlară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie.

(4) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.


(5) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității de învățământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administrație.

ROFUIP invatamant 2016


Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

Gasiti mai jos in format pdf Regulamentul:

PDF icon Regulament cadru 2016.pdf

duminică, 13 noiembrie 2016

Datoriile fata de sine, Clasa a 9 aIntrucat omul este format din trup si suflet, vom imparti datoriile fata de sine in doua:
1. Datorii fata de trup
2. Datorii fata de suflet.

Va voi ruga sa identificam impreuna pe rand aceste datorii si sa le analizam putin!

1. Datoriile fata de trup:

- sa te hranesti sanatos. Trebuie sa avem grija ce mancam ca sa nu ni se faca rau. Nu vom manca orice.

- sa te hidratezi. Hidratarea se face in special cu apa, nu cu bauturi alcoolice! Nu e gresit sa bei un pahar, doua de vin sau bere, dar sa nu bei pana cazi sub masa!

- sa te primenesti. Adica sa te ingrijesti mereu sa fii curat si frumos imbracat, sa fii spalat, pieptanat, aranjat.

- sa te ingrijesti de sanatatea trupului. Daca te imbolnavesti te duci la doctor, iei un tratament. Daca ai sta nepasator boala s-ar agrava.

- sa nu exagerezi. Excesele dauneaza grav sanatatii. Faci treaba pana faci hernie de disc, sau lucrezi fara sa mai dormi, sau iei pastile cu pumnul fara prescriptie medicala, etc.

2. Datoriile fata de suflet

Sunt asemanatoare celor fata de trup insa vor fi privite dintr-o perspectiva duhovniceasca.

- sa iti hranesti sufletul. Sfantul Serafim de Sarov spunea ca hrana sufletului este harul Sfantului Duh. Trupul omului find facut din pamant, se hraneste cu hrana materiala. Sufletul fiind insa o farama din Dumnezeire, are nevoie de o hrana infinita, nemeterialnica, o hrana care il pune in legatura cu Creatorul sau asa cum hrana materiala pune trupul in legatura cu pamantul din care a fost creat. Acea hrana a sufletului este harul divin. Cum il dobandim insa? Prin rugaciune, dar nu prin orice fel de rugaciune! Prin rugaciunea smerita si plina de cainta. Ganditi-va la pilda vamesului si a fariseului. Si fariseul s-a rugat, insa rugaciunea lui plina de mandrie si dispret nu a fost primita. Primita a fost doar rugaciunea vamesului care se ruga din tot sufletul sau cu smerenie si cainta. Rugaciunea este de doua feluri: rugaciune particulara si rugaciune comunitara. Cand ne hranim trupul nu consumam un singur fel de mancare, ci mai multe! Si in rugaciunea particulara nu trebuie sa ne multumim cu un Tatal nostru si un Ingerasul si acestea spuse intr-o lene si intr-o cascare continua! Mai exista si rugaciunea comunitara in Biserica la Sfintele Slujbe: Sfanta Liturghie si Sfintele Taine. Noi primim harul divin, insa ramane sa conlucram cu el spre curatirea, tamaduirea si sfintirea noastra.

- Putem vorbi de o hidratare a sufletului? Iisus in intalnirea Sa cu femeia samarineanca ii promite ca ii va da „apa cea vie” din care daca va bea nu va mai inseta niciodata! Care este acea apa despre care  vorbeste Mantuitorul? Ce sete vrea El sa stinga cu „apa cea vie”? Gandul ma duce la cuvintele psalmistului David: „În ce chip doreşte cerbul izvoarele apelor, aşa Te doreşte sufletul meu pe Tine, Dumnezeule. Însetat-a sufletul meu de Dumnezeul cel viu” (Psalmul 41, 1-2) si in alta parte: „Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu” (Psalmul 62, 2). Dorul de Dumnezeu este setea de care vorbeste Mantuitorul. Aflarea lui Dumnezeu si ramanerea in comuniune cu El ofera omului siguranta, ofera o stare harica, greu de explicat in cuvinte. Aceasta stare este data tot de harul Sfantului Duh. Aceasta stare este „apa cea vie”. Harul dumnezeiesc este „apa cea vie” in ultima instanta. Harul este un izvor nesecat.

- primenirea hainei sufletului este o prioritate. Daca vrei sa traiesti in comuniune cu Dumnezeu, trebuie sa ai haina alba de nunta. Haina sufletului trebuie sa fie curatita prin Botezul lacrimilor si prin Taina Spovedaniei. In cadrul acestei mari taine nu vom spune cum obisnuiesc unii doar doua, trei pacate de care ne intreaba duhovnicul! Aceasta nu este spovedanie, ci bataie de joc! Cei care se spovedesc astfel fara sa isi marturiseasca toate pacatele se aseamana cu omul care are o haina pline de pete. Acesta inmoaie putin haina in apa, poate insista pe doua-trei pete, dar pe celelalte 50 nu le baga in seama. Si pune haina la uscat si o poarta in continuare cu mandrie ca si cum ar fi curata! El insa ramane de plans!

- sa ne ingrijim de sanatatea sufletului. Tot ce am vorbit pana aici duce la o sanatate a sufletului. Insa de unde putem sti noi ce trebuie sa facem ca sa ne pastram sanatatea sau sa ne-o castigam? Prescriptiile medicale le gasim in Sfanta Scriptura si in Sfanta Biserica lasate acolo de Mantuitorul Hristos! Sa le cercetam si sa le punem in aplicare! Cand esti bolnav trupeste respecti cu strictete un tratament dat de doctor. Si in viata duhovniceasca avem pe Marele Doctor al Sufletelor si trupurilor, Mantuitorul Hristos si pe ucenicii Sai duhovnicii. Ei au menirea sa ne indrume in viata duhovniceasca! Sa ne prescrie retete, sa ne vegheze si sa  mentina legatura cu Hristos cu care vor discuta mereu si mereu despre noi! Pentru sufletele incredintate preotilor duhovnici, ei vor da seama in fata Mantuitorului! Greu jug! Mare responsabilitate!


- sa nu exageram! Exista exagerari in Biserica? Exista! Si nu fac bine Bisericii si oamenilor care formeaza Biserica. Imi vine in minte un exemplu dat de parintele Constantin Necula: Intra intr-o zi in Catedrala din Sibiu doi tineri frumosi tinandu-se de mana. El era in pantaloni scurti, iar ea in fusta scurta. Femeile in varsta s-au scandalizat si au sarit repede cu gura pe cei doi porumbei. A iesit parintele Necula din altar si le-a certat zicandu-le: „Daca Hristos i-a chemat sa intre asa in Biserica, voi ce aveti cu ei?”. Astfel de situatii se intampla des in bisericile parohiale. Daca oamenii sar repede sa ii certe pe cei tineri, ei nu vor mai intra in Biserica. Dar daca le-ar da un sfat in soapta si nu in cearta, cu mult calm si cu multa blandete, tinerii ar intelege care este in mod normal conduita intr-o biserica. Nu e greu de inteles, insa tonul face diferenta! Daca exagerezi in ravna, poti pierde astfel pe altii. Alte exemple: intr-o familie pui copilul care are ameteli sa tina post. Sau fugi tu repede la Sfanta Liturghie duminica la Biserica dar iti lasi acasa sotia cu tot cu copii si sotia se simte foarte rau! Tu insa trebuie sa fii primul la Biserica si sa pleci ultimul. Sunt niste exemple de exagerari care nu sunt bune si nici bineplacuta inaintea lui Dumnezeu. Trebuie sa invatam sa traim in pace si iubire cu ceilalti. Abia atunci, vom invata sa il iubim pe Dumnezeu!

Textul de mai sus il puteti descarca de aici:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | Best Buy Printable Coupons